Beste deelnemer,

Wanneer u een dienst van LeanDirect BV afneemt of zich inschrijft voor een (online) training, gaat u met ons een overeenkomst aan. Bij een overeenkomst horen duidelijke afspraken, zodat u precies weet wat u van ons en wij van u mogen verwachten. Die afspraken hebben we op deze pagina voor u op een rijtje gezet. Mochten er voor de training van uw keuze nog specifieke voorwaarden gelden, dan zijn deze in de opleidingsinformatie vermeld, zoals te lezen op onze website www.leandirect.nl.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (online) trainingen van LeanDirect BV. Door inschrijving aanvaardt u deze voorwaarden en maakt u tevens kenbaar de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden en daar waar van toepassing ook het bepaalde in de desbetreffende e-learning van LeanDirect BV.
De algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door LeanDirect BV schriftelijk zijn aanvaard. Deze voorwaarden voor online trainingen zijn voor het laatst aangepast op 30 mei 2017.

Betalingsmogelijkheden

(Online) trainingen dienen vooraf in zijn geheel te worden betaald of in termijnen (mits deze optie wordt aangeboden). Bij de online trainingen wordt de toegangscode vervolgens per e-mail naar u toegestuurd. De kosten van de training staan vermeld op de website en in de shop.
Er kan alleen worden betaald via de webshop van LeanDirect BV onder gebruikmaking van iDeal PayPal, Credit Card en/of een eenmalige machtiging, tenzij in uitzonderlijke gevallen er specifieke afspraken zijn gemaakt over een andere betalingswijze.
Indien in uitzonderlijke gevallen gefactureerd wordt, dan is de betalingstermijn 14 dagen. De cursist heeft na aankoop van de training 14 dagen bedenktijd, waarbinnen kosteloos kan worden geannuleerd. Het inschrijfbedrag krijgt u binnen 14 dagen terug.

Als je gebruik wilt maken om de training in termijnen te betalen, kan je de optie “maandabonnement” kiezen in onze webshop. De eerste betaling (sign-up fee) reken je af met iDEAL. Met deze eerste betaling geeft je tegelijk toestemming aan LeanDirect BV om voortaan je doorlopende abonnementsfactuur van je bankrekening af te schrijven via automatische SEPA af te schrijven. Wij maken gebruik van het online betaalsysteem Mollie. De betaling verschijnt op je afschrift als Mollie/LeanDirect BV of Stichting Mollie Payments. Mollie is een Nederlands betaalsysteem en maakt gebruik van SEPA Incasso, het Europees systeem voor automatische incasso. Lees meer over Mollie op hun eigen website. Door je eerste abonnementsfactuur met iDEAL te betalen geef je:

  • toestemming aan Mollie om een opdracht te sturen aan je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven en
  • toestemming aan je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Mollie.

Verzoeken tot toekomstige afschrijvingen worden alléén uitgevoerd in opdracht van LeanDirect BV. Tenminste 7 dagen vóór afschrijving attenderen wij je via e-mail hierop en informeren wij je over eventuele wijzigingen met betrekking tot de betaaldatum of het bedrag. Als je het niet eens bent met de afschrijving kun je deze laten storneren door je bank. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden. Bij je bank kan je meer informatie krijgen over je rechten met betrekking tot de incasso machtiging. Door storneren behoud je de plicht je abonnementsgeld op een andere manier te betalen voor de betreffende termijn. 

Trainingsduur & annuleringsvoorwaarden

Cursisten hebben onbeperkt toegang tot de aangekochte training, tenzij anders vermeld op de website of overeenkomst. Enkel bij technische problemen, kan een training tijdelijk niet doorgaan. Mocht de training vanwege technische problemen binnen 14 dagen niet hervat kunnen worden, dan krijgt u als cursist het volledige bedrag terugbetaald binnen 14 dagen.

Additionele diensten & producten

Cursisten en bedrijven hebben recht op additionele diensten en producten als dit expliciet vermeld is op de productpagina of voorstel. Onder additionele diensten wordt verstaan: persoonlijke coaching, praktijkexamen, certificering, klassikale training, webinars of examentrainingen. Onder additionele producten wordt verstaan: het softwarepakket MiniTab en studieboeken.

Recht op correctie

Niet iedereen studeert in hetzelfde tempo. Bovendien kan het gebeuren dat u om welke reden dan ook de training tijdelijk moet onderbreken. Bij LeanDirect BV is dat geen probleem.
Als huiswerkopdrachten en correctie door een docent onderdeel uitmaken van een training, dan heeft u gedurende deze loopperiode recht op begeleiding en correctie. Na het einde van de trainingsperiode komt dit recht te vervallen.

Gebruik van het lesmateriaal

De intellectuele eigendomsrechten op het e-learning lesmateriaal blijven te allen tijde bij LeanDirect BV. Gebruik van lesmateriaal en het verkrijgen van online toegang tot de training anders dan voor je eigen persoonlijke studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan van uw persoonlijke inlogcode aan derden. Bij misbruik hiervan kan de toegang tot het trainingsmateriaal worden geblokkeerd. Alle rechten, inclusief het auteursrecht, op de door LeanDirect BV verschafte en samengestelde leermiddelen (behoudens de in handel zijnde boeken), blijven van LeanDirect BV. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van LeanDirect BV.

Garantiebepaling

LeanDirect BV doet er alles aan om fouten in het trainingsmateriaal te voorkomen. Mocht u desondanks klachten hebben, meld deze dan aan LeanDirect BV via info@leandirect.nl.
LeanDirect BV heeft met zorg haar website en al haar trainingsmateriaal samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. LeanDirect BV is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door LeanDirect BV verstrekte informatie.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens geven we u te kennen dat alle door u verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in onze geautomatiseerde administratie. Deze zullen intern worden gebruikt en verwerkt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen inschrijven van cursisten, het toegang verlenen tot het online trainingsmateriaal, het uitvoeren van docentenbegeleiding en het toesturen van informatie over onze opleidingen, rekeningen of andere daaraan gerelateerde informatie.
LeanDirect BV verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens. Wilt u geen informatie meer van ons ontvangen dan kunt u ons dat schriftelijk meedelen.
Indien u zich heeft aangemeld voor de Nieuwsbrief en/of om toegang te krijgen tot de gratis online White Belt training, dan mag LeanDirect BV uw (e-mail) adresgegevens gebruiken voor haar eigen marketing.

Vertrouwelijkheid verstrekte informatie

Alle door u verstrekte informatie zal door ons vertrouwelijk behandeld worden. Denk aan informatie zoals: mondeling verstrekte informatie, bestanden, projectgegevens en emails.

Overmacht

LeanDirect BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop LeanDirect BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor LeanDirect BV niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. LeanDirect BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat LeanDirect BV zijn verbintenis had moeten nakomen.

Klachten

Alle klachten worden door LeanDirect BV zeer serieus genomen. U dient een klacht kenbaar te maken aan Willem Janssen van LeanDirect BV. U kunt hierover een e-mail sturen naar klacht@leandirect.nl of ons telefonisch benaderen op nummer 085-3032 879. Wij nemen uw klacht dan in behandeling en zullen binnen een termijn van 2 weken uw klacht afhandelen. Mocht de klacht niet binnen 2 weken afgehandeld kunnen worden, dan wordt u daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld met een indicatie hoe lang het dan gaat duren. De ontvangst van de klacht wordt door LeanDirect binnen één week schriftelijk bevestigd aan de indiener. De klacht zal uiteraard vertrouwelijk behandeld worden. De klacht wordt geregistreerd en zal maximaal 6 maanden bewaard worden. Wanneer er over een klacht geen overeenstemming wordt bereikt, kunt u zich wenden tot vereniging Lean Six Sigma Nederland (LSSN).

Het adres van LSSN is:
Mary Zeldenrustweg 52
2331 ND Leiden

Het oordeel van LSSN is bindend voor LeanDirect BV.

Geschillen policy eenmalige incasso

Indien u het niet eens bent met een incasso van uw rekening kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar facturatie@leandirect.nl. U kunt dan binnen 3 werkdagen een inhoudelijke reactie verwachten. Indien uw geschil gegrond wordt bevonden wordt het geïncasseerde bedrag binnen 14 dagen teruggeboekt naar de rekening waarvan het is geïncasseerd. Als u vragen heeft over deze refund- en geschillenpolicy kunt u contact opnemen met facturatie@leandirect.nl.

Neem contact op!

Heb je nog vragen? Stuur gerust een email en wij zullen zo snel mogelijk uw vraag beantwoorden.